Home >> Festivals >> Short+Sweet Vietnam 2024
10 May 2024 to 16 Jun 2024
1 Jun 2024 to 3 Aug 2024
6 Jun 2024 to 22 Jun 2024
When
Tuesday, October 22, 2024 to Saturday, November 9, 2024
Where
IDECAF
31 Thái Văn Lung
Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Connect with this festival

Short+Sweet Vietnam 2024

Short+Sweet, the world’s biggest little play festival is coming soon to Ho Chi Minh City !   If you are interested in writing, directing or acting in a 10 minute play, register now, or let us know at shortandsweetvietnam@gmail.com.  Plays will be performed in Vietnamese or English at the IDECAF theatre in District 1.  Performances will take place between the second half of October and early November 2024.

LOOKING FOR DIRECTORS AND SCRIPTS AND ACTORS NOW!

To register as a director or actor please go to the 'Festival Submissions' tab above.

Để đăng ký làm đạo diễn hoặc diễn viên, vui lòng chuyển đến tab 'Bài gửi liên hoan' ở trên.  Để gửi một kịch bản, vui lòng cuộn bên dưới...

To submit a script, read on...

Please note all scripts performed in Vietnam must first be cleared by Government censors.  This is beyond our control!  We believe profoundly in free speech, but have to choose between having a festival, or not.  There are no clear guidelines for what might cause offense, but if you want to maximise the chance your work will be performed in Vietnam you will want to steer clear of the following:

  • Political commentary, including anything to do with communism
  • Causing offense to traditional Vietnamese values.  Really.  Our best understanding of this is anything that might cause complaints by conservative patrons
  • Explicit sexual references
  • Vulgar language (though this can often be edited out)
  • Drug use

Scripts in Vietnamese are most welcome, but will not be performed in that language at other festivals, and no fee is payable.  Please forward Vietnamese scripts directly to Michael Wood, the Festival Director, at shortandsweetvietnam@gmail.com by 15 June.

More news coming soon !

 

Short+Sweet, lễ hội kịch ngắn lớn nhất thế giới sắp đến với Thành phố Hồ Chí Minh !  Nếu bạn quan tâm đến việc viết kịch bản, đạo diễn hoặc diễn xuất trong một vở kịch dài 10 phút, đăng ký ngay bây giờ, hoặc hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ shortandsweetvietnam@gmail.com.  Các vở kịch sẽ được trình diễn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tại nhà hát IDECAF Quận 1.  Các buổi biểu diễn sẽ diễn ra từ nửa cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2024.

TÌM ĐẠO ĐIỄM VÀ KỊCH BẢN VÀ DIỄN VIÊN NGAY BÂY GIỜ !

Xin lưu ý rằng mọi kịch bản được trình diễn tại Việt Nam trước hết phải được cơ quan kiểm duyệt của Chính phủ phê duyệt. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào quyền tự do ngôn luận, nhưng phải lựa chọn giữa việc tổ chức lễ hội hay không. Không có hướng dẫn rõ ràng về những gì có thể cấu thành hành vi phạm tội, nhưng nếu bạn muốn tối đa hóa cơ hội tác phẩm của mình được đưa lên sân khấu ở Việt Nam, bạn nên tránh xa những điều sau:

  • Bình luận chính trị, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến chủ nghĩa cộng sản
  • Xúc phạm các giá trị truyền thống của người Việt. Điều này có thể bao gồm bất cứ điều gì dẫn đến khiếu nại từ những người bảo trợ bảo thủ
  • Tài liệu tham khảo tình dục rõ ràng
  • Ngôn ngữ thô tục (mặc dù điều này thường có thể được chỉnh sửa)
  • Sử dụng ma túy bất hợp pháp

Kịch bản bằng tiếng Việt được chào đón nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sẽ không được trình diễn dưới hình thức đó tại các lễ hội khác. Vì vậy không phải trả phí. Vui lòng chuyển trực tiếp kịch bản tiếng Việt tới Michael Wood, Giám đốc Lễ hội, theo địa chỉ shortandsweetvietnam@gmail.com trước ngày 15 tháng 6.

Hãy đón chờ các cập nhật mơi chúng tôi !

 

This festival hasn't posted any news articles yet.

 

The deadline for registering as a director is 30 June.  The registration form is at the end of this page.  ... read more

Vui lòng xem bên dưới để biết tiếng Việt.

Thank you for your interest in performing in Short+Sweet Việt Nam!

We welcome professional and enthusiastic amateurs actors alike. Everyone will be given consideration.

Plays will be in either... read more